Schuld aflossen

U heeft een dagvaarding ontvangen

De gerechtsdeurwaarder heeft een dagvaarding aan u betekend. Dit kan aan u persoonlijk zijn afgegeven of via de brievenbus als u niet thuis was.

U bent opgeroepen om te  verschijnen voor de rechter. De datum, tijdstip en locatie staan vermeld in deze dagvaarding. 

Wat kunt u doen?

Ik ben het eens met de vordering en kan direct betalen

Het bedrag dient uiterlijk 3 dagen voor de zitting door ons te zijn ontvangen. Het bedrag wat u moet betalen kunt u terug vinden op de laatste pagina van de dagvaarding. Heeft u vragen over het juiste bedrag? Belt u dan met ons kantoor

Ik ben het eens met de vordering maar kan niet in 1 keer betalen

Vraag een regeling aan via onze website of via de telefoon. De mogelijkheden voor een regeling zullen met u worden besproken. LET OP: als u een regeling treft dan zal de zitting wel doorgaan. U betaalt dan ook de kosten van de rechtszaak.

Ik ben het niet eens met de vordering en wil in verweer

Dit kunt u doen door (wanneer uw zaak bij de kantonrechter voorkomt) persoonlijk te verschijnen of u stuurt iemand die u machtigt en namens u verschijnt. Ook kunt u uw verweer schriftelijk indienen, in de dagvaarding staat vermeld hoe u dit kunt doen. Dit verweer dient u in tweevoud in te dienen.

U heeft een vonnis ontvangen

De gerechtsdeurwaarder heeft een vonnis aan u betekend. Dit kan aan u persoonlijk zijn afgegeven of via de brievenbus als u niet thuis was. 
In het vonnis is opgenomen waartoe de rechter u veroordeeld heeft. Dit kan onder andere een verplichting tot betaling zijn of een verbod om iets te doen. Deze betekening heeft tot doel om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Verder wordt u door de deurwaarder bevel gedaan aan de verplichting te voldoen . Als u dit niet vrijwillig doet, kan de schuldeiser nakoming van de veroordeling afdwingen door bijvoorbeeld beslag te laten op uw inkomen of bezittingen. Het kan natuurlijk zijn dat u het niet eens bent met het oordeel van de rechter. Er staan dan verschillende opties voor u open om de zaak opnieuw aan de rechter voor te leggen

Betalingsregeling aanvragen?

Als u niet in een keer kunt betalen neem dan contact met ons op om een betalingsregeling te treffen.
Dit kan via de mail of via de telefoon

Verzet of hoger beroep

Verzet: als u niet bent verschenen is er sprake van een verstekvonnis. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hiertegen verzet instellen. De eiser zal daarvoor door u moeten worden gedagvaard. Het is verstandig hiervoor een gerechtsdeurwaarder of advocaat in te schakelen. De termijn om in verzet te gaan is in beginsel vier weken nadat u het vonnis persoonlijk hebt ontvangen of dat u kenbaar heeft gemaakt van de inhoud van het vonnis op de hoogte te zijn.

Hoger Beroep: als u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een vonnis op tegenspraak. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hiertegen in hoger beroep komen. De oorspronkelijke vordering moet meer dan € 1.750,= bedragen. U moet een advocaat inschakelen. De termijn voor het instellen van hoger beroep is in principe drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen door de rechter.

Als een vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, betekent dit dat de eiser het vonnis toch kan laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van het verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Mocht u alsnog gelijk krijgen kunt u de eiser kunt aanspreken tot terugbetaling. 

Wat als u niets doet?

Helaas lukt het niet altijd om direct te betalen. In sommige gevallen lukt het soms helemaal niet om te betalen. Toch adviseren wij u, ongeacht in welke situatie u verkeert, altijd contact met ons op te nemen. Als u niks van u laat horen of niet betaalt dan worden er vervolgstappen en procedures als dagvaarden en vervolgens beslaglegging in gang gezet. Bij huurachterstand kan uitblijven van betaling zelfs leiden tot ontruiming van uw woning. De kosten worden dan velen malen hoger en kunnen u een hoop ellende geven. Dat willen wij het liefst voorkomen.

Uitleg van procedures en handelingen

Er zijn organisaties die u kunnen helpen met uw schulden aflossen en een gezonde financiële situatie te creëren. Links naar deze organisaties:

Als u een incassobrief van ons heeft ontvangen dan adviseren wij om zo snel mogelijk over te gaan tot betalen. De organisatie waar u geld aan verschuldigd bent, heeft ons ingeschakeld om de achterstallige betaling te innen. Wij adviseren u om zo snel mogelijk te betalen of een betalingsregeling met ons te treffen om hoge kosten en vervelende procedures te voorkomen. Onze betaalmogelijkheden:

  • De vordering overboeken naar ABN AMRO rekening NL18ABNA0550107509 of onze ING rekening NL34INGB0000019390 ten name van Nassauplein B.V.
  • Betaal online via IDEAL.
  • Contant betalen bij ons hoofdkantoor in Den Haag.
  • Betalingsregeling aanvragen? Neem contact met ons op.

U heeft tot nu toe geen actie ondernomen om de openstaande rekening te betalen of een betalingsregeling te treffen. U heeft een bericht van ons ontvangen dat de deurwaarder op bezoek komt.

Wat u kunt verwachten van het bezoek

Bij een eerste bezoek gaat de deurwaarder met u in gesprek en wordt uw woning bekeken. De deurwaarder zal  met u de mogelijkheden bespreken om het openstaande bedrag te betalen.

De afspraak voor het bezoek kan niet worden verzet. Het tijdstip hangt af van de bezoeken en de route die de deurwaarder rijdt.

Wilt u niet dat de deurwaarder op bezoek komt? Betaal dan zo snel mogelijk via IDEAL.

Een dagvaarding is een uitnodiging om te gaan procederen. Heeft u een dagvaarding van de de deurwaarder ontvangen? Het is belangrijk dat u dit stuk goed leest. In de dagvaarding staat wat de tegenpartij van u vordert en waarom. Ook staat er informatie over wanneer de procedure begint en wat u moet doen.

Heeft u na het lezen van het stuk en bijsluiters nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op: bel 070 346 07 07.

Zorg dat u uw dossiernummer bij de hand heeft. U vindt het dossiernummer in de brief die u van ons heeft ontvangen.

De rechter heeft een geldvordering toegewezen en een vonnis uitgesproken. Met het vonnis zijn wij gerechtigd om vervolgstappen te nemen om de vordering op andere manieren te innen door bijvoorbeeld beslaglegging. Aan procederen zijn hoge kosten verbonden en proberen wij te allen tijde te voorkomen. Echter bent u wettelijk verplicht om uw schuld te betalen. Kunt u uw schuld niet in één keer betalen? Dan kunt u een betalingsregeling treffen. 

Heeft u na het lezen van het stuk en bijsluiters nog vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op: bel 070 346 07 07 (bereikbaar ma-do van 08:30 en 17:00 uur – vr tot 16:00 uur)

Zorg dat u uw dossiernummer bij de hand heeft. U vindt het dossiernummer in de brief die u van ons heeft ontvangen.

Wanneer u niet aan uw betaalverplichtingen voldoet, kunnen deze verplichtingen worden afgedwongen door middel van beslaglegging. Beslaglegging betekent dat wij één of meer van uw eigendommen (tijdelijk) in beslag nemen om de openstaande vordering te kunnen aflossen. Er kan worden beslag gelegd op uw salaris, uitkering, betaalrekening, woning en waardevolle spullen zoals uw auto. Als gerechtsdeurwaarderskantoor zijn wij bevoegd om in samenwerking met de rechter beslaglegging te doen op één of meerdere eigendommen.

Voor meer informatie en bijsluiters verwijzen wij u door naar de KBVG.

Als de rechter in het vonnis heeft bepaald dat uw huis ontruimd moet worden dan zal de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan.

Eigendommen en spullen. Alle spullen worden uit de woning verwijderd. De spullen worden door (of namens) de gemeente afgevoerd. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente.

Verlaten van de woning. Alle aanwezige mensen moeten de woning verlaten. Als er huisdieren zijn achtergelaten in de woning, dan wordt de dierenambulance ingeschakeld.

De hoogte van de incassokosten is afhankelijk van het openstaande bedrag. Deze kosten staan vermeld in de door u ontvangen incassobrief. Indien dit bedrag niet binnen het gestelde termijn wordt betaald, worden er vervolgprocedures in werking gezet.

Vanaf het moment van dagvaarden worden er extra kosten in rekening gebracht, namelijk kosten voor het verrichten van ambtshandelingen zoals, dagvaarden, betekenen (officieel overhandigen) van een vonnis, beslag leggen en ontruimen.

Welke kosten de deurwaarder voor ambtshandelingen in rekening mag brengen is geregeld in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

Er is beslag gelegd en nu?

Indien er beslag is gelegd op uw salaris of uitkering dan zal een gedeelte van uw inkomen periodiek aan ons worden overgemaakt om uw schuld af te betalen.

De hoogte van het beslag is afhankelijk van uw beslagvrije voet. Op de website van de KBVG vindt u meer informatie over beslaglegging en andere deurwaarder- en incassoprocedures.

Er kan ook beslag gelegd worden op andere eigendommen zoals: uw woning, roerende zaken, betaalrekening en waardevolle spullen zoals uw auto.