Privacy verklaring

Van der Velde van Hal & Peers gerechtsdeurwaarders en incasso, hierna te noemen ‘Velde c.s.’ kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens, hierna te noemen ‘gegevens’ verwerkt worden. Uw privacy is voor ons van groot belang, wij hechten hier veel waarde aan. Alle gegevens die wij van u ontvangen, of die wij rechtmatig via derden of openbare registers verkrijgen of hebben verkregen worden zorgvuldig beschermd, bewaard en geheimgehouden.

Hierin volgen wij de wettelijke regels van: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Gerechtsdeurwaarderswet (GDW) en de Gedragscode gerechtsdeurwaarder ter bescherming van de persoonsgegevens.

WAT EN AAN WIE GEVEN WIJ GEGEVENS DOOR?

Welke gegevens

Wij verwerken alleen gegevens die van belang zijn om (ambtelijke) taken en werkzaamheden uit te voeren of om u te informeren over onze relevante producten en diensten. Mits het doel van de verwerking dit toelaat maken wij gebruik van: NAW gegevens, geboortedata, geslacht, BS- en A-nummers, burgerlijke staat, emailadressen en telefoonnummers, social media, gegevens omtrent inkomen, bezittingen en schulden, gegevens over de in het verleden verrichte of lopende transacties, camerabeelden of andere identificerende gegevens.

Verkrijgen van gegevens

De gegevens die wij verkrijgen zijn afkomstig uit/van: eigen waarnemingen, betrokken (rechts)personen waaronder uzelf, (gerechtelijke) instanties, documenten waaronder uittreksels Basisregistratie Personen, openbare registers zoals het Kadaster of de Kamer van Koophandel of uit bronnen waar de gerechtsdeurwaarder in het kader van de uitoefening van zijn ambtelijke of niet-ambtelijke praktijk kennis van neemt.

Uitwisseling van gegevens met derden

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming geven wij geen gegevens door aan anderen. Uitzonderingen zijn de bovengenoemde instanties of wanneer de wet dat voorschrijft. Wanneer wij gebruik maken van diensten van derden dan worden de afspraken over de gegevensuitwisseling vastgelegd in een ‘bewerkersovereenkomst’. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, omschreven in die overeenkomst.

UW RECHTEN

Inzage, correctie en verzet

Wanneer wij uw gegevens verwerken dan hebt u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u een afspraak met ons maken op onze vestiging in Den Haag, telefoonnummer 070-3460707. Deze afspraak is noodzakelijk om u op de juiste wijze te kunnen identificeren, dus zorg er voor dat u een wettelijk voorgeschreven identificatiebewijs bij u hebt. Wij berichten u binnen vier weken over de uitkomst en corrigeren en/of verwijderen de gegevens, mits de Wet dit toestaat.       Een weigering wordt met reden omkleed. Voor het verstrekken van dergelijke overzichten bent u ons geen vergoeding verschuldigd. Dat wordt anders als dit recht wordt misbruikt door bijvoorbeeld overmatig een dergelijk verzoek of een onredelijk verzoek te doen.

Openbare registers en uittreksels

Gegevens die wij verkrijgen via de openbare registers of uittreksels kunnen wij niet corrigeren.

ONZE PLICHTEN

Meldplicht

De gegevens die wij van u verwerken zijn gemeld bij en akkoord bevonden door het toezichthoudend orgaan, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Voor meer informatie over de toezichthouder verwijzen wij u door naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Geheimhouding

Wij houden ons aan de geheimhoudingsplicht en geven zonder uw toestemming geen gegevens aan andere, niet betrokken organisaties, familieleden of kennissen. Wij schermen uw persoonsgegevens af wanneer er sprake is van een bijzondere persoonlijke omstandigheid. Een voorbeeld is een geheim adres. 

Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw gegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen.
Dit geldt voor ook voor de telefoonnotities, documenten en overige gegevens van administratieve aard. Wij verwijderen de persoonsgegevens die niet meer van belang zijn voor de uitoefening van onze werkzaamheden.

DATALEKKEN

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Wij zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beveiligen en streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking (lekken) tegen te gaan. Wanneer er zich een ernstige gebeurtenis voordoet waarin er sprake is van een datalek, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan onverwijld op de hoogte. Als blijkt dat het datalek ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

SOCIAL MEDIA EN WEBSITES VAN DERDEN

Op onze website treft u hyperlinks naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacystatement van de websites die u bezoekt.

COOKIES

Om onze dienstverlening te optimaliseren en te analyseren maken wij enkel gebruik van functionele ‘cookies’.  Meer informatie over cookies leest u op de website van de consumentenbond: consumentenbond.nl.

INLOGCODES

Als opdrachtgever krijgt u desgevraagd online inzage in uw dossier(s). U hebt de mogelijkheid om uw inlog-gegevens op te slaan zodat wij u kunnen herkennen. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt en deze worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Voor zover de inlogcode is verstrekt aan een van uw medewerkers van wie het dienstverband eindigt, dan verzoeken wij u om ons z.s.m. daarvan in kennis te stellen. Wij blokkeren dan de oude en verstrekken u een nieuwe inlogcode.

VRAGEN?

Wanneer u vragen of opmerkingen hebt dan kunt u deze richten aan onze vestiging in Den Haag ter attentie van de ‘Functionaris Gegevensbescherming’:

van der Velde van Hal & Peers

Postbus 85880

2585 EC Den Haag

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om het privacystatement aan te passen. Zo blijven wij up to date met wet- en regelgeving en maatschappelijke veranderingen. Het verdient daarom ook de aanbeveling om regelmatig dit privacystatement te raadplegen.

VERSIEBEHEER

Dit is versie 2018.1 van de samenvatting van het Privacystatement en wordt aangehaald als ‘Privacystatement samenvatting, versie 2018.1’.

Mei 2018